Важно известување!

Согласно важечките закони ЗАБРАНЕТО Е ПАЛЕЊЕ НА ОГАН НА ОТВОРЕН ПРОСТОР И ФРЛАЊЕ НА ОТПУШОЦИ.

Доколку било кој се однесува спротивно на важечките закони и намерно или од невнимание предизвика пожар со што ќе причини штета на физички и правни лица, должен е покрај глобата што ќе ја плати во прекршочната постапка, да ја надомести и предизвиканата штета.

Тимот на Аудор манифест!